ชัยอาจคณยศ, จิระพรกุลชัญญา, และ มณีนิลเนาวรัตน์. 2019. “ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงของประชากรกลุ่มเสี่ยง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 11 (3), 37-44. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/188337.