ผาดไธสง จุฑาธิป, โสตะ จุฬาภรณ์, และ ธีรานุช อัมพรพรรณ. 2021. “ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 (3):110-32. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/188081.