ศรีสวัสดิ์ศวิตา, และ โล่วิรกรณ์สุวลี. 2019. “การรับรู้และการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (4), 88-96. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/187948.