ภานุรักษ์ กรรญา, ไพลกลางศศิกานต์, และ ศรีธราพิพัฒน์ฐนกร. 2020. “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1), 67-78. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/178949.