ออประเสริฐเปมิกา, และ ศุกรเวทย์ศิริผศ.ดร พรนภา. 2019. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยมในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (4), 30-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/176976.