บุญทีกานต์นลินญา, รัมย์ประโคนเทียมแข, กองทองพรสุดา, และ มุสิกะพงศ์พิรัชฎา. 2020. “ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1), 12-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/171278.