พวงมาลีขนัตยา -, และ ชูพานิชพรพิมล. 2019. “ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (4), 49-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/170118.