กิจบำรุงรัตน์เกรียง. 2019. “การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1), 79-87. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/164614.