ฮาดทักษ์วงค์พีรพงษ์, และ ชายเกลี้ยงสุนิสา. 2019. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (4), 60-69. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/160335.