วงศ์พนารักษ์นริสา, คชโคตรจุฑามาศ, และ เรืองชัยทวีสุขกัญจน์ณิชา. 2019. “คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวขัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (4), 1-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/155459.