เอื้ออารีย์กุล พลอยไพลิน, และ ภาโนมัย ณิตชาธร. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):40-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/149894.