ชาญจะโปะ เครือฟ้า, และ ดวงสงค์ รุจิรา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์ อายุ 60–74 ปี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):72-80. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/148623.