ก้อนทอง ธนากร, และ ดวงสงค์ รุจิรา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคอ้วน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):9-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/147004.