ศรีกลาง ศักดิ์ชัย, และ อุตตมะเวทิน พิษณุ. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กำหนดอาหารและการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):31-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/146179.