เพ็ชรชลาลัย ฉัตรทิพย์, และ อุดมพาณิชย์ สุวิทย์. 2019. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):52-61. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/146002.