กระแสเสน บวรพิพัฒน์, และ โสตะ จุฬาภรณ์. 2019. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):91-103. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145800.