สุดชารี พิมลวรรณ, และ ดวงสงค์ รุจิรา. 2019. “ผลของโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสื่อสารด้วย ‘Facebook’ ในนักเรียนระดับประถมศึกษา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):81-91. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145753.