ภักดีไทยเทศา เกียรติภูมิ, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):65-71. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145363.