ทรงพันธุ์นพปกรณ์, พฤกธาราธิกุลวิชัย, และ ชายเกลี้ยงสุนิสา. 2020. “ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1), 60-66. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145341.