สุขวิเศษ สุภัทธา, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (1):32-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145333.