พนากอบกิจ วิภาดา, และ สกุลคู พรพรรณ. 2019. “ข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):1-6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145309.