พนากอบกิจ วิภาดา, และ สกุลคู พรพรรณ. 2019. “การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของพนักงานในโรงงานน้ำตาล: กรณีศึกษา 3 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (1):7-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145307.