ประชากูล รัตนาภรณ์, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (1):86-94. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145305.