เสียงใหญ่รพี, แสนไชยสุริยาภัทระ, แสนไชยสุริยากนกวรรณ, และ เสียงใหญ่ไพฑูรย์. 2019. “ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 11 (3), 22-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145292.