ช่างไม้ มณีรัตน์, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 (4):65-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145288.