สินธุโคตร เพชรารัตน์, และ เจริญธัญรักษ์ เลิศชัย. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์: การศึกษาแบบย้อนหลัง”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 (4):58-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145287.