ศรีวาส ผดุงศักดิ์, และ เจริญธัญรักษ์ เลิศชัย. 2019. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 (3):14-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145286.