โม้เวียงปัณณวัฒน์, มณีนิลเนาวรัตน์, และ จิระพรกุลชนัญญา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยการส่องกล้อง (Colonoscopy) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 11 (3), 45-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145284.