อ้วนมะโฮง ปรียานันท์, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 (4):21-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145277.