คุยแก้วพะเนาว์ ทิพรฏาร์, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 (4):47-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145273.