สัตย์ธรรม ดัชนีวรรณ, และ ศรีฤาชา ชนะพล. 2019. “บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (1):41-50. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145154.