แก้วจันดา จุรีภรณ์, และ ชายเกลี้ยง สุนิสา. 2019. “การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (1):72-85. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145151.