ดารุนิกรกรกวรรษ, จิระพรกุลชนัญญา, และ มณีนิลเนาวรัตน์. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (1), 13-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145142.