ศรีชมภู ชิตกมล, และ มุกตพันธุ์ เบญจา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):62-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145066.