คำสะอาดศิริพร, คำสะอาดสุพจน์, และ พุทธิสวัสดิ์วัชรพงศ์. 2018. “ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 11 (2), 9-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145051.