พิชัยกาล สุธาสินี, และ ดวงสงค์ รุจิรา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโนนสะอาด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):109-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/143845.