พนมชัย รัตนาวรรณ, และ อินทร์ม่วง อุไรวรรณ. 2019. “การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน กรณีศึกษา โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):73-84. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/143240.