คุ้มวงศ์ ศุภลักษณ์, และ อุดมพาณิชย์ สุวิทย์. 2019. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารมีผลต่อการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):19-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/142989.