บุญพา สมจิต, และ สกุลคู พรพรรณ. 2018. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนแดงใหญ่ ตาบลหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 (1):38-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/139783.