บุญยงค์วรางคณา, และ โล่วิรกรณ์สุวลี. 2019. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของวัยแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 11 (4), 1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/137000.