สุริยนต์ สุธาริณี, ตัญตรัยรัตน์ พฤกษ์, จังโกฎิ ฤทธิรงค์, และ ชนะบุญ สุทิน. 2019. “ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):19-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136947.