ยั่งยืนสุณีรัตน์, และ มหาวีรวัฒน์อุดมศักดิ์. 2020. “การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch 13 (1), 1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136143.