เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เทพอินทร, และ อุดมพาณิชย์ สุวิทย์. 2019. “แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):42-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136003.