กิจธีระวุฒิวงษ์ นิทรา, เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศันสนีย์, วังวนสินธุ์ อาทิตยา, และ พรมแจ้ง บัวพลอย. 2019. “พัฒนาการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (3):1-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/134737.