อุ่นทะโคตร กฤษณะ, บัวผัน ประจักร, และ พิมหา สุรชัย. 2019. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):7-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/132590.