ภูธรฤทธิ์ นฤมล, จิระพรกุล ชนัญญา, พรหมเทศ สุพรรณี, มณีนิล เนาวรัตน์, จันทะราช ประจักษ์, และ อรรคบุตร ชาญณรงค์. 2019. “ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 (2):31-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/130739.