ภูธรฤทธิ์นฤมล, จิระพรกุลชนัญญา, พรหมเทศสุพรรณี, มณีนิลเนาวรัตน์, จันทะราชประจักษ์, และ อรรคบุตรชาญณรงค์. 2019. “ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 12 (2), 31-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/130739.