ทิพโชติ ธิดารัตน์, และ โล่วิรกรณ์ สุวลี. 2018. “การบริโภคอาหาร พลังงานและสารอาหารที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (4):82-91. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128263.