นารมย์ นัทชา, คำสะอาด ศิริพร, สิมสินธุ์ ศักดิ์สิน, และ คำสะอาด สุพจน์. 2018. “วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (4):72-81. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128259.