ชัยประทีป เอมอร, และ ขอบใจ วรเชษฐ์. 2018. “การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-Glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 (4):64-71. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128256.